Giới thiệu các ngành và chuyên ngành đào tạo tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh

  1. Giới thiệu ngành đào tạo tại Học viện Cơ sở:

https://ptithcm.edu.vn/gioi-thieu-nganh-dao-tao

  1. Giới thiệu ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử:

https://ptithcm.edu.vn/nganh-cong-nghe-ky-thuat-dien-dien-tu

  • Giới thiệu ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa:

https://ptithcm.edu.vn/nganh-ky-thuat-dieu-khien-va-tu-dong-hoa

  • Giới thiệu ngành Kỹ thuật điện tử – viễn thông:

https://ptithcm.edu.vn/nganh-ky-thuat-dien-tu-vien-thong

  • Giới thiệu ngành Công nghệ thông tin:

https://ptithcm.edu.vn/nganh-cong-nghe-thong-tin

  • Giới thiệu ngành An toàn thông tin:

https://ptithcm.edu.vn/nganh-an-toan-thong-tin

  • Giới thiệu ngành Công nghệ đa phương tiện:

https://ptithcm.edu.vn/nganh-cong-nghe-da-phuong-tien

  • Giới thiệu ngành Kế toán:

https://ptithcm.edu.vn/nganh-ke-toan

  • Giới thiệu ngành Marketing:

https://ptithcm.edu.vn/nganh-marketing

  1. Giới thiệu ngành Quản trị kinh doanh:

https://ptithcm.edu.vn/nganh-quan-tri-kinh-doanh