KHOA CƠ BẢN 2

KHOA CƠ BẢN 2

Điện thoại : 08.37.305 313

Fax : 08.37.305.313

E-mail : khoacb2@ptithcm.edu.vn

Phụ trách Khoa: Ths. Nguyễn Tiến Duyên

Email : ntduyen@ptithcm.edu.vn

Phó trưởng khoa: TS. Nguyễn Xuân Hải

Email : nxhai@ptithcm.edu.vn

Trưởng bộ môn Toán: TS. Nguyễn Hồng Quân

Email: hongquan@ptithcm.edu.vn

Trưởng bộ môn Vật lý: TS. Lưu Gia Thiện

Email: lgthien@ptithcm.edu.vn

Trưởng bộ môn Ngoại ngữ: Thầy Phạm Hồng Đức

Email: phduc@ptithcm.edu.vn

I. Nhiệm vụ của Khoa

* Tổ chức xây dựng, bổ sung, cải tiến, hoàn thiện mục tiêu, chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo các môn thuộc chuyên ngành Viễn thông ở các bậc học của các loại hình đào tạo được giao phù hợp với yêu cầu thực tiễn của Tổng công ty và tiến bộ khoa học của thế giới. Quản lý và tổ chức thực hiện kế hoạch, mục tiêu, chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo đã được Giám đốc Học viện phê duyệt.
* Giáo dục chính trị. tư tưởng, thời sự, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và Ngành cho học sinh, sinh viên.
* Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt của cán bộ giáo viên thuộc Khoa. Quản lý lao động, tài sản, kinh phí được giao theo quy định của Học viện và pháp luật của Nhà nước.
* Tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách, chỉ thị, nghị quyết, nội quy, quy chế của cấp trên. Quản lý toàn diện học sinh – sinh viên thuộc Khoa về các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, nhân sự, rèn luyện, lao động, chế độ chính sách, xử lý kết quả học tập, kỷ luật khen thưởng, nhận xét học sinh – sinh viên hàng năm và cả khóa theo quy định. Phối hợp và tạo điều kiện cho tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các đoàn thể khác thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình.
* Tổ chức, chỉ đạo và tổng kết phong trào thi đua dạy tốt, học tốt và các nội dung thi đua khác trong Khoa. Chịu sự kiểm tra, giám sát của Học viện, Tổng công ty và các cơ quan quản lý chuyên ngành của Nhà nước. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định và chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo của mình.

II. Văn phòng Khoa

Điện thoại: Q1: 08.8.220 416 – Q9: 08.7.305 313
Fax: 08.7.305 313

Email: khoacb2@ptithcm.edu.vn

Chức năng, nhiệm vụ:

* Tiếp đón khách đến thăm
* Nhận, gửi các Công văn, giấy tờ đến các bộ môn và giáo viên trong Khoa.
* Tổ chức các cuộc họp tại văn phòng Khoa.
* Giải quyết, cấp giấy, cán bộ trong khoa

III. Các bộ môn trong Khoa

1. Bộ môn Toán

Chủ nhiệm bộ môn: TS. Nguyễn Xuân Hải
Điện thoại 08.7.305 313

2. Bộ môn Vật lý

Chủ nhiệm bộ môn: Ths. Nguyễn Thị Phương Loan
Điện thoại 08.7.305 313

3. Bộ môn Ngoại ngữ

Chủ nhiệm bộ môn: Ths. Phạm Hồng Đức
Điện thoại 08.7.305 313

Email: phduc@ptithcm.edu.vn