Quy chế và biểu mẫu

CÁC MẪU VĂN BẢN HÀNH CHÍNH THÔNG DỤNG

(các đơn vị tham khảo)

A. CẤP HỌC VIỆN

Mẫu số 1: Công văn

Mẫu số 1: Quyết định

Mẫu số 3: Quyết định ban hành văn bản

Mẫu số 4: Tờ trình

Mẫu số 5: Báo cáo

Mẫu số 6: Chương trình

Mẫu số 7: Thông báo

Mẫu số 8: Quy định ban hành kèm quyết định

Mẫu số 9: Điều lệ (ban hành kèm quyết định)

Mẫu số 10: Mời họp

B. ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ:

(Mẫu văn bản của Học viện do Phó giám đốc ủy quyền cho Trưởng các đơn vị ký thừa lệnh, trực tiếp lưu hành nội bộ)

Mẫu số 11: Công văn

Mẫu số 12: Thông báo

Mẫu số 13: Báo cáo

C.KHÁC:

Mẫu 14: Giấy đăng ký nhận bằng TN

Mẫu 15: Biểu mẫu 6 chữ ký

Mẫu 16: Đơn xin học lại

Mẫu 17: Mẫu giấy giới thiệu thực tập tốt nghiệp

Các đơn vị tham khảo các mẫu văn bản được sưu tầm và phân loại

đê ̉thuận tiện trong công tác ban hành văn bản.