Phòng Giáo vụ và Công tác sinh viên

PHÒNG GIÁO VỤ VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN CƠ SỞ TP.HCM

Trưởng phòng: Ông. Vũ Mạnh Tường

Điện thoại: 08.8.966 675

Fax: 08.8.966 675
Email: đang cập nhật

Chức năng:

– Tham mưu, giúp cho Phó Giám đốc Học viện Phụ trách Học viện Cơ sở về quản lý, điều hành công tác giáo vụ, công tác sinh viên, công tác thư viện, công tác tư vấn và hỗ trợ sinh viên tại Học viện Cơ sở;

– Tổ chức triển khai thực hiện công tác giáo vụ, công tác sinh viên, công tác thư viện, công tác tư vấn và hỗ trợ sinh viên theo quy định.

Nhiệm vụ:

1, Công tác Giáo vụ tại Học viện Cơ sở

– Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, thời khoá biểu cho các hệ đào tạo được Học viện cơ sở giao; lập kế hoạch bố trí giảng đường cho các hệ đào tạo; phối hợp với các đơn vị sử dụng hợp lý hiệu quả quỹ giảng đường;

– Giám sát tiến độ giảng dạy; phối hợp với các đơn vị có liên quan duy trì nề nếp giảng dạy, học tập theo thời khoá biểu và lịch trình giảng dạy;

– Tổng hợp, đánh giá, phân loại kết quả học tập của sinh viên theo học kỳ, năm học, toàn khoá;

– Lập và tổ chức thực hiện kế hoạch thực tập tốt nghiệp cho sinh viên;

– Tổ chức xét lên lớp, ngừng học, thôi học và xét tốt nghiệp cho sinh viên; cung cấp bảng điểm, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho sinh viên đủ điều kiện; giải quyết các thủ tục bảo lưu kết quả học tập, chuyển lớp và tốt nghiệp cho sinh viên; tổ chức lễ khai giảng, phát bằng tốt nghiệp và tổng kết hàng năm;

– Quản lý hồ sơ sinh viên, công văn giấy tờ có liên quan đến công tác giáo vụ theo quy định;

– Phối hợp thực hiện các nghiệp vụ cho công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng theo kế hoạch tuyển sinh đã được phê duyệt;

– Xây dựng nguồn dữ liệu quản lý đào tạo về sinh viên và giáo vụ;

– Tổ chức triển khai các phương pháp giảng dạy cho giảng viên, học tập cho sinh viên nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo;

– Định kỳ tổng kết, đánh giá, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;

– Nghiên cứu, đề xuất và tham gia đóng góp, xây dựng, sửa đổi, bổ sung, các quy định, quy chế về công tác quản lý đào tạo và giáo vụ;

– Xây dựng các văn bản quản lý nội bộ cơ sở về công tác giáo vụ. Tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, tổng kết đánh giá, xử lý vi phạm văn bản quản lý đã được ban hành;

– Tham gia xây dựng kế hoạch phát triển, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giảng viên; kế hoạch trang bị cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và các kế hoạch có liên quan khác.

2, Công tác sinh viên tại Học viện Cơ sở

– Thực hiện quy định về công tác sinh viên của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Học viện và Học viện cơ sở;

– Tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển vào học theo qui định của Bộ Giáo dục & Đào tạo, của Học viện và Học viện Cơ sở; làm thẻ cho sinh viên; đề xuất phê duyệt Ban cán sự các lớp sinh viên;

– Theo dõi, đánh giá ý thức học tập, rèn luyện của sinh viên; phân loại, xếp loại sinh viên cuối mỗi học kỳ hoặc năm học, khóa học; tổ chức thi đua, khen thưởng cho tập thể và cá nhân sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện; xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm quy chế, nội quy;

– Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân-sinh viên” vào đầu khóa, đầu năm học; Tổ chức triển khai công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho sinh viên;

– Phối hợp với Trung tâm Cơ sở vật chất & Dịch vụ tổ chức thực hiện công tác y tế trường học; tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên khi nhập học; chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch, bệnh cho sinh viên trong thời gian học tập theo quy định; giải quyết những trường hợp không đủ tiêu chuẩn sức khỏe để học tập;

– Giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến sinh viên;

– Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước qui định đối với sinh viên về học bổng, học phí, trợ cấp xã hội, bảo hiểm, tín dụng đào tạo và các chế độ khác có liên quan đến sinh viên; Tạo điều kiện giúp đỡ sinh viên tàn tật, khuyết tật, sinh viên diện chính sách, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn;

– Phối hợp với Trung tâm Cơ sở vật chất & Dịch vụ tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý sinh viên nội trú; ngoại trú theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Học viện và Học viện Cơ sở;

– Phối hợp với các ngành, các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn nơi Học viện Cơ sở đóng, khu vực có sinh viên ngoại trú xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn cho sinh viên; giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến sinh viên;

– Làm chức năng thường trực giữ mối quan hệ quản lý giữa sinh viên Học viện Cơ sở với gia đình-cơ quan của sinh viên;

– Tiếp nhận và quản lý lưu học sinh nước ngoài đến học tập theo quy định.

3, Nhiệm vụ tư vấn và hỗ trợ sinh viên: