PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

Lãnh đạo Phòng: 

– Ông Phan Văn Soát, chức vụ: Quyền trưởng phòng

Email: phansoat@ptithcm.edu.vn

Điện thoại: 028.37306600 – Fax: 028.37306600

 

Chức năng:

– Tham mưu, giúp việc cho Phó Giám đốc Học viện Phụ trách Học viện Cơ sở về tổ chức quản lý, điều hành các công tác tổ chức, cán bộ, lao động, tiền lương, tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên (CB, GV), các chính sách xã hội đối với người lao động, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật, công tác văn thư, tổng hợp trong phạm vị toàn Học viện Cơ sở và công tác hành chính quản trị tại Cơ sở quận 1;

– Tổ chức triển khai thực hiện các mặt công tác nêu trên theo quy định.

Nhiệm vụ:

1, Nhiệm vụ Tổ chức nhân sự:

– Nghiên cứu đề xuất với Học viện về cơ cấu tổ chức, quy hoạch cán bộ, kế hoạch xây dựng và phát triển nguồn nhân lực của Học viện Cơ sở trong từng thời kỳ, tổ chức thực hiện khi được phê duyệt;

– Nghiên cứu kế hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy, quản lý chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Học viện Cơ sở. Định kỳ tổ chức đánh giá, phân loại, bố trí, sắp xếp cán bộ phù hợp với yêu cầu trong Học viện Cơ sở theo phân cấp.

– Lập phương án, thủ tục hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt những vấn đề về tổ chức, cán bộ, lao động tiền lương, chính sách xã hội và kỷ luật CBCC theo đúng các quy định hiện hành;

– Xây dựng và tổ chức thực hiện các nội quy làm việc, quy định về lĩnh vực tổ chức, cán bộ, lao động, tiền lương trong Học viện Cơ sở không trái với quy định của Học viện;

– Xây dựng và thực hiện kế hoạch lao động tiền lương của Học viện Cơ sở. Tổ chức thực hiện chế độ tiền lương, phụ cấp, chính sách xã hội, an toàn vệ sinh lao động, bảo hộ lao động đối với CBCC trong Học viện Cơ sở;

– Quản lý hồ sơ cán bộ thuộc diện quản lý của Học viện Cơ sở;

– Làm đầu mối quản lý, tổ chức thực hiện công tác bảo vệ, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ của Học viện cơ sở; Xây dựng và tổ chức thực hiện các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ;

– Tổ chức xây dựng kế hoạch dự bị động viên thời chiến và quốc phòng toàn dân;

– Xây dựng và tổ chức kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho CBCC trong Học viện Cơ sở.

2, Nhiệm vụ Văn thư, tổng hợp:

– Phối hợp với Học viện tổ chức xây dựng kế hoạch công tác tháng, lịch công tác tuần của Phó giám đốc Phụ trách Học viện Cơ sở. Tổ chức và đảm bảo điều kiện, phương tiện làm việc của Lãnh đạo Học viện Cơ sở với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Học viện Cơ sở. Tham dự, ghi chép biên bản, ra thông báo theo yêu cầu của Lãnh đạo;

– Theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, các quyết định của Lãnh đạo Học viện Cơ sở. Tổng hợp tình hình hoạt động của Học viện Cơ sở, soạn thảo các báo cáo công tác định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo Học viện Cơ sở. Tổ chức các hội nghị triển khai kế hoạch, sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ của Học viện cơ sở;

– Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ tại cơ sở quận 9; Tổ chức thực hiện công tác vệ sinh an toàn lao động tại cơ sở quận 9;

– Làm đầu mối tiếp nhận, xử lý, phân hướng văn bản đến. Rà soát phát hiện sai sót, đảm bảo về thủ tục hành chính, pháp lý của các văn bản trước khi trình ký và gửi đi theo quy định. Tư vấn pháp lý cho Lãnh đạo Học viện Cơ sở trong công tác ban hành văn bản. Tiếp khách đến liên hệ công tác với Học viện Cơ sở;

– Tổ chức công tác văn thư, lưu trữ theo qui định của Nhà nước, Tập đoàn, Học viện và Học viện Cơ sở;

– Quản lý, tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng, công tác quan hệ công chúng, công tác thông tin tuyên truyền, công tác lịch sử truyền thống, trang trí khánh tiết trong các ngày lễ, ngày kỷ niệm theo quy định;

– Chuẩn bị các điều kiện, phương tiện, thủ tục cho đoàn ra, đoàn vào của Học viện Cơ sở theo quy định.

3, Nhiệm vụ Hành chính quản trị (tại quận 1):

– Quản lý cơ sở hạ tầng và tài sản dùng chung, hội trường, các phòng làm việc, phòng họp, phòng học và các cơ sở, thiết bị dùng chung khác được giao. Tiếp nhận nhu cầu, cân đối, sắp xếp, điều hòa, giao nhận và tổ chức phục vụ;

– Xây dựng kế hoạch mua sắm, trang bị, sửa chữa, bảo dưỡng, nâng cấp, hoàn thiện cơ sở vật chất thường xuyên và đột xuất. Tổ chức thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt;

– Tổ chức phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và các hoạt động có liên quan khác của cơ sở Học viện tại quận 1;

– Tổ chức cung cấp điện nước, thông tin liên lạc, vận tải; đảm bảo công tác bảo vệ cơ quan, phòng chống cháy nổ và các hoạt động khác có liên quan trong khu vực được giao;

– Quan hệ với địa phương để phối hợp công tác bảo vệ trị an, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, tham gia nghĩa vụ với địa phương theo quy định của pháp luật;

– Tổ chức quản lý và triển khai công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, vệ sinh phòng bệnh cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và bảo vệ cảnh quang môi trường Học viện Cơ sở.

4, Thực hiện các nhiệm vụ có liên quan khác.