Biểu mẫu

 Sinh viên click vào các link tương ứng để điền thông tin cần thiết

1. BM1_CTSV_Đơn đề nghị kiểm tra lại kết quả thi kết thúc học phần:

https://goo.gl/forms/dWDwQJa8kVyJbm8C3

2. BM2_CTSV_ Đơn đăng ký thi lại tốt nghiệp

https://goo.gl/forms/Ncn7hsu4zcRFzRMQ2

3. BM3_CTSV_ Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập

https://goo.gl/forms/1zAyKynAcSLfMjUv1

4. BM4_CTSV_ Đơn đăng ký dự thi tốt nghiệp

https://goo.gl/forms/loUklZ5AIvccX35D3

5. BM5_CTSV_ Đơn xin cấp bảng điểm học kỳ

https://goo.gl/forms/nY2Vif95z9HrVbbR2

6. BM6_CTSV_ Đơn xin đề nghị miễn, giảm học phí

https://goo.gl/forms/zw9s21dP5SbLwOJz1

7. BM7_CTSV_ Đơn xin miễn học, miễn thi các học phần tiếng Anh

https://goo.gl/forms/Kve2w2yjVc4CbsU42

8. BM8_CTSV_Đơn xin miễn học, miễn thi, tạm hoãn các học phần GDTC/GDQP

https://goo.gl/forms/wOB5fMHKgzri32oB

9. BM9_CTSV_Đơn xin hoãn, chậm nộp học phí

https://goo.gl/forms/I3Q6OoTtsC6GL0sJ3

10. BM10_CTSV_Đơn xin xác nhận đã nộp học phí

https://goo.gl/forms/NjaxrsoFGbIOpNfh2

11. BM11_CTSV_Đơn đề nghị xét tốt nghiệp (hệ tín chỉ)

https://goo.gl/forms/ZpjYQyncH82AJFO12

12. BM12_CTSV_ Đơn đề nghị xét tốt nghiệp (hệ niên chế)

https://goo.gl/forms/4tOedqVwVU89UHz22

13. BM13_CTSV_Đơn đề nghị kiểm tra lại kết quả thi tốt nghiệp

https://goo.gl/forms/wxGPfnKB8dX8cbfr2

14. BM14_CTSV_Đơn xin cấp bảng điểm tốt nghiệp

https://goo.gl/forms/9CWjVGigBURiGwww1

15. BM15_CTSV_Đơn xin vắng thi

https://goo.gl/forms/Wt01FHgQdgL1YGVr2

16. BM16_CTSV_Đơn xin cấp lại Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

https://goo.gl/forms/nzDEenN1eljnBoj83

17. BM17_CTSV_Phiếu yêu cầu cấp Giấy xác nhận là sinh viên của trường

https://goo.gl/forms/1ria658JBSszCBaF2

18. BM18_CTSV_Đơn xin chuyển từ làm khóa luận/ đồ án sang học môn thay thế tốt nghiệp

https://goo.gl/forms/MFrirMxarxFsENal2

19. BM19_CTSV_ Đơn xin cấp Giấy xác nhận hoàn thành khóa học

https://goo.gl/forms/YUMXK2qmJnE9Eiii1

20. BM20_CTSV_Phiếu đăng ký học phần

https://goo.gl/forms/SDLChBfCuNYa38p33

21. BM21_CTSV_Đơn xin bảo lưu kết quả học tập

https://goo.gl/forms/53DjVUelFRtZ0Lcd2

22. BM21_CTSV_Phiếu câu hỏi dành cho SV

https://goo.gl/forms/DmgQ8CMEmraw9Zx22

Các biểu mẫu dành cho sinh viên nộp trực tiếp tại phòng công tác sinh viên

Các biểu mẫu sử dụng cho sinh viên