Định hướng phát triển

 CÁC LỢI THẾ CỦA HỌC VIỆN

 • Học viện thực hiện đồng thời cả hoạt động nghiên cứu KHCN và hoạt động giáo dục đào tạo
 • Học viện được thành lập trên cơ sở sáp nhập các đơn vị nghiên cứu đầu ngành và các đơn vị đào tạo, do vậy tiềm lực về khoa học công nghệ của Học viện là một thế mạnh. 
 • Mạng lưới viễn thông, công nghệ thông tin rộng lớn, trải khắp cả nước của VNPT chính là một phòng thí nghiệm ảo rất lớn, tạo môi trường để các hoạt động đào tạo và khoa học công nghệ gắn với sản xuất kinh doanh và để cán bộ giảng dạy, nghiên cứu tiếp cận với thực tiễn.
 • Có th trường rất lớn và ổn định về đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ kỹ thuật và kinh doanh, quản lý… 
 • Có thị trường rất lớn và ổn định về nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ. 
 • Được sự hỗ trợ về đầu tư sở vật chất, vay vốn, liên doanh liên kết… 
 • Có điều kiện để xây dựng và củng cố mối quan hệ gần gũi với các doanh nghiệp trong và ngoài nước, trong và ngoài Tập đoàn
 • Được ban hành các cơ chế hoạt động cho Học viện gần với cơ chế của doanh nghiệp hơn so với cơ chế của các trường đại học/các Viện nghiên cứu khác
 • Học viện là đơn vị thành viên của Tập đoàn BCVT Việt Nam

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA HỌC VIỆN

 • Chuyển đổi HV để góp phần thực hiện tốt hơn vai trò, sứ mạng và nhiệm vụ kinh tế, chính trị của Tập đoàn BCVT Việt Nam
 • Lấy nghiên cứu khoa học làm trọng tâm của mọi hoạt động; Lấy gắn kết nghiên cứu – đào tạo và sản xuất kinh doanh làm giải pháp cơ bản; Lấy sự khác biệt nằm trong doanh nghiệp mạnh của Nhà nuớc để phát huy năng lực cạnh tranh
 • Nhanh chóng nâng cao tiềm lực trong mọi mặt: kinh tế, công nghệ, con người, … để qua đó nâng cao chất lượng nghiên cứu và đào tạo
 • Tiếp cận và nắm bắt được các thay đổi để sớm trở thành một trong các đơn vị đi đầu của Việt Nam về KHCN, Giáo dục Đào tạo và trình độ quản lý
 • Gắn nghiên cứu  và đào tạo theo nhu cầu xã hội, bám sát thực hiện mạng lưới và thực tiễn doanh nghiệp
 • Hoạt động theo hướng đa ngành, đa nghề. Xác định rõ một số lĩnh vực, ngành nghề chủ đạo để tập trung đầu tư mũi nhọn tiến tới xác lập vị trí dẫn đầu
 • Chủ động mở rộng hoạt động tạo ra các nguồn thu khác để nâng cao tiềm lực cũng như đãi ngộ, nâng cao thu nhập cho người lao động
 • Nhanh chóng đổi mới mô hình và cơ chế để hội nhập quốc tế