Trình độ tiến sĩ

Trình độ tiến sĩ

 

Thông báo tuyển sinh sau đại học 

Ngành tuyển sinh

ngành

Tên ngành

Chương trình đào tạo

9480106

Kỹ thuật máy tính

9480104

Hệ thống thông tin

9520203

Kỹ thuật điện tử

9520208

Kỹ thuật viễn thông