Lịch sử phát triển

Lịch sử phát triển

07/9/1953 Thành lập trường Đại học Bưu điện – Vô tuyến điện
17/9/1966 Thành lập Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện (RIPT)
08/4/1975 Thành lập Viện Kinh tế Bưu điện (ERIPT)
25/8/1988 Thành lập Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông 1 và 2 (PTIC)
11/7/1997 Thành lập Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trên cơ sở sắp xếp lại 4 đơn vị thành viên của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (nay là Tập đoàn BCVT Việt Nam) bao gồm: Trung tâm Đào tạo B­ưu chính Viễn thông 1 và 2; Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện, Viện Kinh tế Bư­u điện.
17/9/1997 Công bố Quyết định thành lập Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
22/3/1999 Thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin CDIT trực thuộc Học viện