Liên hệ

Thông tin liên hệ

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
BỘ PHẬN 1 CỬA

Đề nghị cấp giấy xác nhận sinh viên tại đây.

PHÒNG GIÁO VỤ

 • Điện thoại:
  • Cơ sở Quận 1: (028) 38224748 – (028) 38966675
  • Cơ sở Thủ Đức: (028) 37308399

TRUNG TÂM KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

 • Điện thoại: 
  • Cơ sở Quận 1: (028) 39105954
  • Cơ sở Thủ Đức: (028) 37308397

PHÒNG KINH TẾ TÀI CHÍNH

 • Điện thoại:
  • Cơ sở Quận 1: (028) 39107098
  • Cơ sở Thủ Đức: (028) 37308400
 • Fax: 
  • Cơ sở Quận 1: (028) 39102415
  • Cơ sở Thủ Đức: (028) 37308400

 

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

 • Email: hvbcvthcm@ptithcm.edu.vn
 • Điện thoại:
  • Cơ sở Quận 1: (028) 38295258
  • Cơ sở Thủ Đức: (028) 37306600
 • Fax:
  • Cơ sở Quận 1: (028) 39105510
  • Cơ sở Thủ Đức: (028) 37306600
 • Tổ Bảo vệ Quận 1:
  • Điện thoại: (028) 38299071

TRUNG TÂM CƠ SỞ VẬT CHẤT
VÀ DỊCH VỤ

 • Điện thoại: (028) 37305753
 • Tổ Quản lý Ký túc xá:
  • Điện thoại: (028) 37305753
 • Tổ Bảo vệ Quận 9:
  • Điện thoại: (028) 38965736

PHÒNG ĐÀO TẠO
VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

KHOA CƠ BẢN 2

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 2

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2

KHOA KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ 2

KHOA VIỄN THÔNG 2