Trình độ thạc sĩ

Trình độ thạc sĩ

 

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ 

Ngành tuyển sinh

ngành

Tên ngành

Chương trình đào tạo

8480101

Khoa học máy tính

8480104

Hệ thống thông tin

8520203

Kỹ thuật điện tử

8520208

Kỹ thuật viễn thông

8340101

Quản trị kinh doanh