Trình độ thạc sĩ

Thông báo

Ngành tuyển sinh

Mã ngành

Tên ngành

Chương trình đào tạo

8480101

Khoa học máy tính

Chương trình khung

8480104

Hệ thống thông tin

Chương trình khung

8520203

Kỹ thuật điện tử

Chương trình khung

8520208

Kỹ thuật viễn thông

Chương trình khung

8340101

Quản trị kinh doanh

Chương trình khung