Thư viện

Thư viện Cơ sở Học viện tại TP.  Hồ Chí Minh

Trang web tra cứu mục lục trực tuyến OPAC (Online Public Access Catalog) của Thư viện Học viện Cơ sở; bao gồm các loại hình tài liệu hiện có tại Thư viện như sách, tạp chí, luận văn, đồ án… Bạn đọc tra cứu thông tin và mượn tài liệu tại Thư viện Học viện Cơ sở.

Hướng dẫn sử dụng

Thư viện số Cơ sở Học viện tại TP. Hồ Chí Minh

Trang web Thư viện số của Thư viện Học viện Cơ sở; bao gồm ebook ngoại văn, giáo trình – bài giảng điện tử thuộc các ngành hiện đang được đào tạo (lưu hành nội bộ).

Thư viện Học viện

Trang web tra cứu mục lục trực tuyến OPAC (Online Public Access Catalog) của Thư viện Học viện (Hà Nội); bao gồm các loại hình tài liệu hiện có tại Thư viện như sách, tạp chí, luận án, luận văn, đồ án, báo cáo khoa học… Bạn đọc tra cứu thông tin và mượn tài liệu tại Thư viện Học viện.

Thư viện số Học viện

Trang web của Thư viện số của Thư viện Học viện; bao gồm  ebook ngoại văn, giáo trình – bài giảng điện tử, luận án, luận văn, báo cáo khoa học, slide,… cho các chuyên ngành hiện đang được đào tạo (lưu hành nội bộ).

Cơ sở dữ liệu sách điện tử đa ngành IG Publishing eBooks collection

Trang tin Cơ sở dữ liệu sách điện tử đa ngành IG Publishing eBooks collection, được liên kết với Học viện.

Mạng thông tin Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh

Mạng thông tin Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, phối hợp với nhiều đơn vị nghiên cứu, trường đại học tại TP. Hồ Chí Minh, trong đó có Học viện Cơ sở. Trang liên kết có nhiều tài liệu như sách, luận án, luận văn…