Quy chế sinh viên

Tên văn bản Số văn bản Ngày ký
Quy định Công tác sinh viên trình độ đại học hình thức chính quy tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 589/QĐ-HV 28/04/2023
Quy định về văn hóa học đường và chuẩn mực ứng xử của người học tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 191/QĐ-HV 16/02/2023
Quy định quản lý và sử dụng học bổng tài trợ cho sinh viên tại Học viện Cơ sở 621/QĐ-HVCS 14/11/2022
Quy định công tác Cố vấn học tập tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 47/QĐ-HV 14/01/2022
Quy định về tạo lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ, học bổng sinh viên tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 1392/QĐ-HV 31/12/2021
Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học 26/2021/TT-BGDĐT 17/09/2021
Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo 81/2021/NĐ-CP 27/08/2021
Quy chế xét tặng giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học 45/2020/TT-BGDĐT 11/11/2020
Quy định tổ chức hoạt động văn hóa của học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục 26/2017/TT-BGDĐT 18/10/2017
Quy định tạm thời về tăng cường kỷ cương học đường tại Học viện Cơ sở 368/QD9-HVCS 16/8/2017
Quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người 57/2017/NĐ-CP 09/5/2017
Quy chế xét tặng giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” 18/2016/TT-BGDĐT 22/6/2016
Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy 10/2016/TT-BGDĐT 05/4/2016
Hướng dẫn thực hiện quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên 1236/QĐ-HV 31/12/2015
Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo đại học hệ chính quy 16/2015/TT-BGDĐT 12/8/2015
Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học 66/2013/QĐ-TTg 11/11/2013
Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học 19/2012/TT-BGDĐT 01/6/2012