TRUNG TÂM KHẢO THÍ & ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Lãnh đạo Trung tâm:

– Ông ThS. Nguyễn Hoàng Thanh, chức vụ: Phó Trưởng Trung tâm, phụ trách Trung tâm

Email: nhthanh@ptithcm.edu.vn
Điện thoại : 028.37308397 – 028.39105954

Nhiệm vụ:

1. Công tác khảo thí tại Học viện cơ sở:

– Xây dựng các quy định về công tác khảo thí dựa trên các quy chế, quy định về khảo thí của Học viện và của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản có liên quan đến công tác khảo thí;

– Chủ trì, phối hợp với các bộ môn thuộc các khoa đào tạo II tạo lập, kiểm định và quản lý ngân hàng đề thi các hệ đào tạo;

– Đề xuất các hội đồng chấm thi, tư vấn về hình thức thi và đánh giá kết quả học tập của sinh viên, học viên ở Học viện cơ sở theo quy định;

– Tổ chức việc thi và chấm thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp, bảo vệ đồ án, khóa luận, luận văn tốt nghiệp cho các hình thức và trình độ đào tạo được học viện giao;

– Công bố kết quả thi cho sinh viên, gửi bản sao bảng điểm đến các đơn vị có liên quan ngay sau khi có kết quả;

-Quản lý, lưu trữ các hồ sơ, tài liệu của công tác khảo thí;

– Tổ chức các hội thảo khoa học liên quan đến công tác khảo thí và phổ biến các quy định, quy chế của Bộ GDĐT, của Học viện về công tác khảo thí.

2. Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục tại Học viện cơ sở:

– Xây dựng các tiêu chuẩn, quy trình đảm bảo chất lượng giáo dục trên cơ sở các quy định, hướng dẫn của Học viện và Bộ Giáo dục & Đào tạo;

– Căn cứ kế hoạch và hướng dẫn chỉ đạo của Học viện, xây dựng kế hoạch dài hạn và thường xuyên về đảm bảo chất lượng giáo dục;

– Triển khai công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục. Hướng dẫn công tác tự đánh giá ở các đơn vị và tổng hợp đánh giá chất lượng giáo dục toàn Học viện Cơ sở báo cáo Học viện;

– Tư vấn cho Phó Giám đốc Học viện Phụ trách Học viện cơ sở và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo chất lượng giáo dục; chất lượng giảng dạy của giảng viên, chất lượng học tập của sinh viên, chất lượng các khâu quản lý hỗ trợ đào tạo;

– Tư ván và ứng dụng các phương pháp và công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng giáo dục;

– Thiết kế các công cụ khảo sát, đánh giá chất lượng đào tạo của Học viện cơ sở. Tổ chức lấy ý kiến đánh giá của sinh viên, học viên, nhà tuyển dụng về chất lượng đào tạo của Học viện Cơ sở.

3. Thực hiện các nhiệm vụ có liên quan khác