Đại học chính quy

Đại học chính quy

Thông tin tuyển sinh đại học chính quy

Thông báo tuyển sinh đại học chính quy

Ngành tuyển sinh

Mã ngành

Tên ngành

Giới thiệu

7340301

Kế toán

Thông tin về ngành

7480201

Công nghệ thông tin

Thông tin về ngành

7480201_UDU

Công nghệ thông tin

(Định hướng ứng dụng)

Thông tin về ngành

7340101

Quản trị kinh doanh

Thông tin về ngành

7510301

Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử

Thông tin về ngành

7520207

Kỹ thuật điện tử – viễn thông

Thông tin về ngành

7340115

Marketing

Thông tin về ngành

7480202

An toàn thông tin

Thông tin về ngành

7329001

Công nghệ đa phương tiện

Thông tin về ngành

7520216

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Thông tin về ngành

7520208

Công nghệ Internet vạn vật (Công nghệ IoT)

Thông tin về ngành

Tư vấn tuyển sinh (online)