Đại học chính quy

Thông báo

Ngành tuyển sinh

Mã ngành

Tên ngành

Chương trình đào tạo

7340301

Kế toán

Chương trình khung

7480201

Công nghệ thông tin

Chương trình khung

7340101

Quản trị kinh doanh

Chương trình khung

7510301

Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử

Chương trình khung

7520207

Kỹ thuật điện tử – viễn thông

Chương trình khung

7340115

Marketing

Chương trình khung

7480202

An toàn thông tin

Chương trình khung

7329001

Công nghệ đa phương tiện

Chương trình khung

7520216

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Chương trình khung

7520208

Công nghệ Internet vạn vật (Công nghệ IoT)

Chương trình khung