PHÒNG KINH TẾ TÀI CHÍNH

Lãnh đạo Phòng:

ThS. Phan Thị Bích Diễm, chức vụ: Trưởng phòng

Email: diemptb@ptithcm.edu.vn
Điện thoại: 028.39102 415 – 028.37308400
Fax: 028.39102 415

Chức năng:

– Tham mưu cho Phó Giám đốc Học viện Phụ trách Học viện Cơ sở về quản lý, điều hành công tác kế hoạch, đầu tư, kế toán, thống kê, tài chính, của Học viện Cơ sở;

– Tổ chức triển khai thực hiện công tác kế hoạch, đầu tư, kế toán, thống kê, tài chính, ở Học viện Cơ sở theo quy định.

Nhiệm vụ:

1. Nhiệm vụ về công tác kế hoạch:

– Tổ chức xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch dài hạn, trung hạn, hàng năm và đột xuất của Học viện Cơ sở theo hướng dẫn của Học viện và của Tập đoàn;

– Tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện các kế hoạch được Học viện giao; đề xuất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch và giải pháp thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch;

– Cập nhật tình hình thực hiện các nguồn vốn. Cân đối kế hoạch, kiến nghị Giám đốc Học viện điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn phục vụ công tác thường xuyên, đột xuất của Học viện Cơ sở;

– Xây dựng và tổ chức kế hoạch kinh doanh dịch vụ của Học viện Cơ sở.

2. Nhiệm vụ về công tác kế toán, thống kê, tài chính:

– Tổ chức quản lý, theo dõi các nguồn kinh phí, doanh thu thực hiện tại Học viện Cơ sở;

– Tổ chức xây dựng, thẩm định và trình Phó Giám đốc Học viện Phụ trách Học viện Cơ sở các dự toán, các hợp đồng kinh tế; Thanh toán kịp thời, theo đúng chế độ quy định đối với các loại kinh phí được cấp và các nguồn kinh phí khác;

– Lập đầy đủ hệ thống sổ sách kế toán để ghi chép, theo dõi kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại Học viện Cơ sở;

– Tổ chức thực hiện công tác kiểm kê tài sản, kiểm tra kế toán thường xuyên, đột xuất theo hướng dẫn Học viện;

– Tham mưu cho Phó Giám đốc Học viện Phụ trách Học viện Cơ sở trong việc quản lý và sử dụng vốn và nguồn vốn có hiệu quả;

– Tính và chi trả lương hàng tháng cho CBCNVC của Học viện Cơ sở;

– Tổ chức thực hiện công tác thống kê tại Học viện Cơ sở theo đúng các quy định.

3. Nhiệm vụ về công tác đầu tư:

– Tổ chức xây dựng các các dự án đầu tư ở Học viện Cơ sở để Phó Giám đốc Học viện Phụ trách Học viện Cơ sở trình Giám đốc Học viện;

– Tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc và phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các dự án đầu tư; đề xuất các giải pháp thúc đẩy tiến độ, chất lượng thực hiện các dự án đầu tư theo đúng quy định;

– Xây dựng các báo cáo về công tác kế hoạch, đầu tư, tài chính, các báo cáo quyết toán định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Học viện và chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo của mình. Cung cấp các số liệu, tài liệu kế toán, tài chính, kế hoạch, đầu tư cho các đơn vị có liên quan theo qui định của Nhà nước;

– Tổ chức thực hiện và bảo quản lưu trữ hồ sơ tài liệu của công tác kế toán, thống kê, tài chính, kế hoạch, đầu tư theo đúng quy định của Nhà nước, Tập đoàn và Học viện;

– Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho viên chức chuyên môn, nghiệp vụ; nhân viên thừa hành làm công tác kế hoạch, đầu tư, kế toán, thống kê, tài chính trong Học viện cơ sở.

4. Thực hiện các nhiệm vụ có liên quan khác