Đại học từ xa

Thông báo

Ngành tuyển sinh

Mã ngành

Tên ngành

Chương trình đào tạo

7480201

Công nghệ thông tin

Chương trình khung

7340101

Quản trị kinh doanh

Chương trình khung

7520207

Kỹ thuật điện tử – viễn thông

Chương trình khung