Đại học từ xa

Đại học từ xa

Thông tin tuyển sinh đại học từ xa

Thông báo tuyển sinh đại học từ xa

Ngành tuyển sinh

Mã ngành

Tên ngành

Chương trình đào tạo

7480201

Công nghệ thông tin

Chương trình khung

7340101

Quản trị kinh doanh

Chương trình khung

7520207

Kỹ thuật điện tử – viễn thông

Chương trình khung

Tư vấn tuyển sinh (online)

PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH: XÉT TUYỂN

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông sử dụng kết quả kỳ thi THPT hoặc kết quả 03 năm học THPT với các môn tương ứng với tổ hợp môn xét tuyển để thực hiện xét tuyển.

NGUYÊN TẮC XÉT TUYỂN:

– Xét tuyển theo ngành và theo tổ hợp bài thi/môn thi xét tuyển;
– Điểm trúng tuyển của các tổ hợp bài thi/môn thi trong cùng một ngành là bằng nhau;
– Xét trúng tuyển từ thí sinh có kết quả cao xuống cho đến khi hết chỉ tiêu và đảm bảo chất lượng tuyển sinh;
– Điểm trúng tuyển được tính theo thang điểm 10 trên tổng điểm tối đa của 3 môn thi trong tổ hợp xét tuyển là 30 điểm;
– Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách, nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì sẽ xét điểm của môn 1 trong tổ hợp môn xét tuyển và cũng xét từ điểm cao xuống thấp;
– Các điều kiện khác thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.