PHÒNG ĐÀO TẠO & KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Lãnh đạo Phòng: 

ThS. Lê Quang Phú, chức vụ: Trưởng phòng
Email : phulq@ptithcm.edu.vn

PGS. TS. Trần Trung Duy, chức vụ: Phó Trưởng phòng
Email : trantrungduy@ptithcm.edu.vn

Điện thoại : 028.38295092 – Fax: 028.38295092

Chức năng:

– Tham mưu, giúp cho Phó Giám đốc Học viện Phụ trách Học viện Cơ sở về quản lý, điều hành công tác đào tạo và khoa học công nghệ, công tác hợp tác quốc tế, công tác thư viện của Học viện Cơ sở ;

– Tổ chức triển khai thực hiện công tác đào tạo và khoa học công nghệ, công tác hợp tác quốc tế, công tác thư viện ở Học viện cơ sở theo quy định.

Nhiệm vụ:

1. Nhiệm vụ chung

– Nghiên cứu, Căn cứ hướng dẫn của Học viện và của Bộ Giáo dục & Đào tạo, tổ chức nghiên cứu triển khai thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung đào tạo cho các chuyên ngành thuộc các loại hình đào tạo ở các bậc học và xây dựng định hướng, chiến lược đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), thông tin tư liệu ở Học viện cơ sở, đảm bảo chuẩn đầu ra theo quy định của Học viện;

– Nghiên cứu, đề xuất và tham gia đóng góp, xây dựng, sửa đổi, bổ sung, các quy định, quy chế về chuyên ngành đào tạo, đào tạo bồi dưỡng, khoa học công nghệ.

– Xây dựng và tổ chức đăng ký với Học viện kế hoạch đào tạo, nghiên cứu khoa học, thông tin tư liệu của Học viện Cơ sở; kế hoạch phối hợp biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy, kế hoạch trang bị cơ sở vật chất phục vụ đào tạo hằng năm và đột xuất theo hướng dẫn của Học viện; Tổ chức thực hiện khi được phê duyệt;

– Định kỳ tổng kết, đánh giá và đề xuất các giải pháp đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo, đào tạo bồi dưỡng và NCKH trong Học viện Cơ sở.

2. Nhiệm vụ đào tạo

– Tổ chức giới thiệu, quảng bá các chuyên ngành đào tạo, các hệ đào tạo nhằm phát triển các hình thức đào tạo cấp bằng của Học viện; xây dựng và đề xuất các thoả thuận, hợp đồng liên kết đào tạo với các địa phương, các cơ sở đào tạo ở phía Nam trong nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của Học viện;

– Thẩm định các kết quả đào tạo liên quan đến việc cấp phát bằng tốt nghiệp. Chuẩn bị các thủ tục trình Giám đốc Học viện ký cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo quy chế, quy định hiện hành của Nhà nước và của Học viện;

– Quản lý và lưu trữ sổ bằng tốt nghiệp cho sinh viên, hồ sơ tuyển sinh và các giấy tờ có liên quan theo quy định;

– Giải quyết các thủ tục chuyển trường, chuyển cơ sở đào tạo cho sinh viên.

3. Nhiệm vụ khoa học công nghệ

– Tổ chức đăng ký, xét duyệt và nghiệm thu các đề tài NCKH theo quy định;

– Tổ chức ứng dụng các kết quả NCKH công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ mới đến các cơ sở sản xuất kinh doanh của Ngành và xã hội. Tổ chức thẩm định các chương trình, dự án khoa học công nghệ của Học viện Cơ sở;

– Tổ chức đăng ký và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và bản quyền phát minh sáng chế các công trình khoa học công nghệ theo quy định của Việt Nam và quốc tế. Quản lý công tác thông tin, xuất bản tư liệu khoa học công nghệ, các hoạt động sáng kiến sáng chế và phát minh;

– Tổ chức các loại hình thông tin khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, các hội nghị, hội thảo, báo cáo chuyên đề khoa học về công nghệ và giáo dục đào tạo của Học viện Cơ sở;

– Tổ chức nghiên cứu, đề xuất nội dung, phương thức, biện pháp gắn kết nghiên cứu khoa học công nghệ với đào tạo và sản xuất kinh doanh, gắn kết Học viện Cơ sở với các đơn vị sản xuất kinh doanh của Ngành và xã hội. Tổ chức thực hiện khi được phê duyệt.

4. Nhiệm vụ tuyển sinh

– Tư vấn tuyển sinh: Tổ chức các hoạt động giới thiệu, quảng bá hình ảnh của Học viện Cơ sở nhằm thu hút thí sinh dự tuyển vào Học viện Cơ sở; Tổ chức các hoạt động tư vấn tuyển sinh nhằm cung cấp các thông tin về nội dung, chương trình đào tạo của chuyên ngành đào tạo, các kiến thức cơ bản sẽ được học của từng chuyên ngành; Cung cấp thông tin, tư vấn, giải đáp thắc mắc về tuyển sinh các hệ đào tạo tại Học viện Cơ sở;

– Triển khai thực hiện kế hoạch công tác tuyển sinh các hệ đào tạo tại Học viện Cơ sở, tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh theo đúng quy chế, hướng dẫn của Bộ Giáo dục & Đào tạo, của Học viện;

– Phát hành và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi; Thẩm định hồ sơ, nhập và xử lý cơ sở dữ liệu dự thi vào các hệ đào tạo tại Học viện Cơ sở;

– Lập kế hoạch và tổ chức các lớp ôn thi, bổ sung kiến thức dự thi vào các hệ đào tạo tại Học viện Cơ sở; Tổ chức thi, tổng hợp kết quả thi và trình Lãnh đạo Học viện ký chứng chỉ bổ sung kiến thức để dự thi Cao học;

– Mời giảng viên giảng dạy, quản lý, lập dự toán và thực hiện các thủ tục thanh, quyết toán đối với việc tổ chức giảng dạy các lớp ôn thi, bổ sung kiến thức dự thi vào các hệ đào tạo tại Học viện Cơ sở;

– Tổng hợp kết quả dự thi trình lãnh đạo Học viện phê duyệt danh sách trúng tuyển vào các hệ đào tạo tại Học viện Cơ sở;

– Báo cáo công tác tuyển sinh tại Học viện Cơ sở đối với từng hệ đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của Học viện; báo cáo quản trị theo yêu cầu của Lãnh đạo Học viện.

5. Nhiệm vụ đào tạo Sau đại học và Hợp tác quốc tế

– Phối hợp quản lý các hệ đào tạo sau đại học của Học viện tại Học viện Cơ sở;

– Triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học.

6. Công tác thư viện

-Tổ chức các loại hình thông tin khoa học, thông tin tư liệu; quản lý lưu trữ thông tin; lưu trữ sách, báo, tài liệu, tư liệu thông tin theo đúng quy trình, quy định;

– Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc mua, tiếp nhận, trao đổi bổ sung các loại tài liệu, sách báo mới, tài liệu điện tử qua mạng v.v…, nhằm phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học;

– Tổ chức các loại hình hoạt động giới thiệu sách, báo, tạp chí, giáo trình, thông tin tư liệu về bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, điện tử, quản trị kinh doanh v.v… phục vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, học tập của cán bộ, giảng viên và sinh viên, học viên ở Học viện cơ sở;

– Cập nhật thông tin thường xuyên, tổ chức giới thiệu thông tin mới hoặc thông tin chuyên đề về bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, điện tử, quản trị kinh doanh;

– Xây dựng hệ thống thông tin đào tạo để phục vụ việc thực hành, thi cử cho sinh viên, đồng thời đảm bảo việc tra cứu trên mạng phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu và học tập cho cán bộ, giảng viên và sinh viên, học viên;

7. Thực hiện các nhiệm vụ có liên quan khác