Chương trình đào tạo Công nghệ đa phương tiện

Chương trình đào tạo Công nghệ đa phương tiện

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Mã ngành đào tạo: 7329001

Mã chương trình đào tạo: 7329001

Chuyên ngành:

  • Phát triển ứng dụng đa phương tiện
  • Thiết kế đa phương tiện

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ đa phương tiện áp dụng cho các khóa từ  2019 đến 2022

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ đa phương tiện áp dụng từ khóa 2023 trở đi

Chương trình khung áp dụng cho các khóa từ 2016 đến 2018

Chương trình khung áp dụng cho các khóa từ 2019 đến 2022

Chương trình khung áp dụng từ khóa 2023 trở đi