Chương trình đào tạo Công nghệ internet vạn vật

Chương trình đào tạo Công nghệ internet vạn vật

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Mã ngành đào tạo: 7520208

Mã chương trình đào tạo: 7520208

Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Internet vạn vật (Công nghệ IoT)

Chương trình khung ngành Công nghệ Internet vạn vật (Công nghệ IoT)

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Internet vạn vật của Học viện xây dựng bao gồm 150 tín chỉ (chưa bao gồm khối lượng kiến thức Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và Kỹ năng mềm).

Thời gian đào tạo là 4,5 năm (9 học kỳ), trong đó 8 học kỳ tích lũy kiến thức tại Học viện, 1 học kỳ thực tập thực tế tại các cơ sở và làm đồ án tốt nghiệp hoặc học môn thay thế tốt nghiệp.

Chương trình đào tạo được cấu trúc với:

  •  Khối kiến thức giáo dục đại cương: 56 tín chỉ
  • Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 80 tín chỉ (trong đó, kiến thức cơ sở ngành: 39 tín chỉ, kiến thức ngành và chuyên ngành: 41 tín chỉ)
  • Thực hành chuyên sâu: 2 tín chỉ
  • Thực tập và khóa luận tốt nghiệp:12 tín chỉ.
    Kết thúc khóa học, sinh viên được công nhận tốt nghiệp và cấp bằng Đại học chính quy ngành Công nghệ Internet vạn vật.