Chương trình đào tạo Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Chương trình đào tạo Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Mã ngành đào tạo: 7510301

Mã chương trình đào tạo: 7510301

Chuyên ngành:

– Điện tử máy tính
– Xử lý tín hiệu truyền thông
– Robotic
– Thiết kế vi mạch

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử áp dụng từ khóa 2023 trở đi

Chương trình khung áp dụng cho các khóa từ 2015 đến 2018

Chương trình khung áp dụng cho các khóa từ 2019 đến 2022

Chương trình khung áp dụng cho các khóa từ 2023 trở đi