Chương trình đào tạo Kỹ thuật điện tử viễn thông

Chương trình đào tạo Kỹ thuật điện tử viễn thông
– Chương trình đại học chính quy
– Chương trình đại học vừa làm vừa học
– Chương trình đại học từ xa


CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Mã ngành đào tạo: 7520207

Mã chương trình đào tạo: 7520207

Chuyên ngành:

  • Mạng và dịch vụ Internet
  • Thông tin vô tuyến và di động
  • Hệ thông IoT

Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật điện tử viễn thông

Chương trình khung áp dụng cho các khóa từ 2015 đến 2018

Chương trình khung áp dụng cho các khóa từ 2019 trở điCHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC

Mã ngành đào tạo: 7520207

Mã chương trình đào tạo: 7520207_VLVH

Chuyên ngành:

  • Mạng và dịch vụ Internet
  • Thông tin vô tuyến và di động
  • Hệ thông IoT

Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật điện tử viễn thông

Chương trình khung áp dụng cho các khóa từ 2015 đến 2020

Chương trình khung áp dụng cho các khóa từ 2021 trở điCHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC TỪ XA

Mã ngành đào tạo: 7520207

Mã chương trình đào tạo: 7520207_TX

Chuyên ngành:

  • Mạng và dịch vụ Internet
  • Thông tin vô tuyến và di động
  • Hệ thông IoT

Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật điện tử viễn thông

Chương trình khung áp dụng cho các khóa từ 2018 đến 2019

Chương trình khung áp dụng cho các khóa từ 2020 trở đi