Giới thiệu

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh là một trong hai cơ sở đào tạo của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

1. LÃNH ĐẠO CƠ SỞ TẠI TP.HCM:

Đại diện : Ông TS. Tân Hạnh

Chức vụ : Phó Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Phụ trách Cơ sở tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Email: tanhanh@ptithcm.edu.vn

2.LĨNH VỰC ĐÀO TẠO

  • Đào tạo cán bộ khoa học công nghệ về lĩnh vực Viễn thông, Điện tử, Công nghệ Thông tin, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Truyền thông Đa Phương tiện và Marketing ở các bậc Cao đẳng, Đại học, Thạc sĩ và Tiến sĩ theo chương trình chuẩn quốc gia và quốc tế theo các hình thức khác nhau như tập trung, phi tập trung, liên thông, văn bằng 2, đào tạo từ xa, vừa làm vừa học.
  • Thực hiện chương trình bồi dưỡng, nâng cao trình độ phục vụ nhu cầu phát triển ngành Bưu chính viễn thông và của xã hội. Tổ chức các khoá đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn cấp chứng chỉ trong các lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông, Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh…
  • Cơ sở có 5 khoa đào tạo, bao gồm: Khoa Kỹ thuật Điện tử 2; Khoa Viễn thông 2; Khoa Công nghệ thông tin 2; Khoa Quản trị kinh doanh 2; Khoa Cơ bản 2.  Các khoa thực hiện chức năng đào tạo trong lĩnh vực khoa học Cơ bản, Công nghệ thông tin, Điện tử, Viễn thông , Quản trị kinh doanh, Kế toán, Truyền thông Đa Phương tiện và Marketing.

3. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

  • Tiến hành các hoạt động nghiên cứu về chiến lược, chính sách, quy hoạch phát triển mạng lưới và dịch vụ Bưu chính viễn thông, về tổ chức quản lý và quản trị kinh doanh, về khoa học – công nghệ, thông tin khoa học và chuyển giao công nghệ để phục vụ nhu cầu phát triển của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông, Cơ quan Nhà nước và Xã hội.
  • Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, đào tạo cho các cơ quan, đơn vị ngoài Tập đoàn, phục vụ nhu cầu đa dạng hóa của xã hội.
  • Tiến hành các hoạt động dịch vụ tư vấn về khoa học công nghệ, tham gia thẩm định về mặt khoa học công nghệ các dự án công trình của Tập đoàn, của Nhà nước và các thành phần kinh tế, tham gia xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật, giám định, đo lường chất lượng thiết bị sản phẩm trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông, Điện tử và Tin học.

4. BỘ PHẬN QUẢN LÝ:

  • Bộ phận quản lý có 05 phòng và 02 trung tâm, bao gồm: Phòng Tổ chức Hành chính, Phòng Đào tạo & Khoa học Công nghệ, Phòng Giáo vụ, Phòng Công tác Sinh viên, Phòng Kinh tế Tài chính, Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo Chất lượng Giáo dục và Trung tâm Cơ sở vật chất & Dịch vụ.