Ngành Hệ thống thông tin

Ngành Hệ thống thông tin

1. Mã ngành: 8480104

2. Khối lượng chương trình: 51 tín chỉ

3. Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022: 25

Thông tin tuyển sinh năm 2022 (Đang cập nhật)

Thông báo tuyển sinh đợt 1 năm 2022

Chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin

Chương trình khung trình độ thạc sĩ ngành Hệ thống thông tin