Ngành Kỹ thuật viễn thông

Ngành Kỹ thuật viễn thông

1. Mã ngành: 8520208

2. Khối lượng chương trình: 51 tín chỉ

3. Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022: 30

Thông tin tuyển sinh năm 2022 (Đang cập nhật)

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2022

Chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin

Chương trình khung trình độ thạc sĩ ngành Kỹ thuật viễn thông