Công đoàn

CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. GIỚI THIỆU

– Công đoàn của Cơ sở Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tại TP. Hồ Chí Minh có tên gọi là Công đoàn Khối Quản lý Đào tạo Khu vực Phía Nam, có lịch sử xây dựng và phát triển từ hơn 30 năm, trước đây là Công đoàn Cơ sở Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông 2.

– Khi Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông được thành lập, Công đoàn Khối Quản lý Đào tạo Khu vực Phía Nam có quyết định được công nhận là Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Học viện kể từ năm 1998.

2. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN KHỐI QUẢN LÝ ĐÀO TẠO KHU VỰC PHÍA NAM

Công đoàn Khối Quản lý Đào tạo Khu vực phía Nam đã trải qua 8 nhiệm kỳ (trong đó có 5 nhiệm kỳ 2,5 năm và 3 nhiệm kỳ 5 năm). Nhiệm kỳ thứ VIII (2023-2028), Ban Chấp hành Công đoàn Khối Quản lý Đào tạo Khu vực phía Nam hiện có 7 cán bộ:

STT

Họ tên

Chức vụ Công đoàn

Trình độ

Email

1 Nguyễn Thanh Bình Chủ tịch Tiến sĩ binhnt@ptitcm.edu.vn
2 Nguyễn Linh Nhâm Phó Chủ tịch Thạc sĩ nhamnl@ptithcm.edu.vn
3 Võ Thị Diễm Ủy viên Đại học vothidiem243@ptithcm.edu.vn
4 Nguyễn Văn Hiền Ủy viên Thạc sĩ nvhien@ptithcm.edu.vn
5 Nguyễn Tất Mão Ủy viên Thạc sĩ maont@ptithcm.edu.vn
6 Trần Thanh Trà Ủy viên Thạc sĩ tranthanhtra@ptithcm.edu.vn
7 Lê Thị Hồng Xinh Ủy viên Đại học hongxinh@ptithcm.edu.vn

3. ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN KHỐI QUẢN LÝ ĐÀO TẠO KHU VỰC PHÍA NAM

STT Họ tên Chức vụ Trình độ Email
1 Nguyễn Tất Mão Chủ nhiệm Thạc sĩ maont@ptithcm.edu.vn
2 Nguyễn Trọng Huân Ủy viên Thạc sĩ huannt@ptithcm.edu.vn
3 Đào Thị Khim Ủy viên Đại học khimdt@ptithcm.edu.vn

4. VĂN PHÒNG CÔNG ĐOÀN

  • Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch CĐ Khối QLĐTKV Phía Nam:                Phụ trách
  • Ngô Thị Yến, Công đoàn bộ phận phòng TCHC:                                 Ủy viên

5. CÁC BAN CHỨC NĂNG

Ban Chính sách xã hội:

Ban Nữ công:

Ban Thi đua tuyên truyền:

Ban Tài chính:

  • Lê Thị Hồng Xinh, UV. BCHCĐ Khối QLĐTKV Phía Nam:                Trưởng ban
  • Phạm Thị Thanh Thảo, Công đoàn bộ phận Phòng KTTC:              Ủy viên
  • Đỗ Kiều Ngọc Mỹ, Công đoàn bộ phận Phòng KTTC:                      Ủy viên

6. CÁC CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN :

STT Công đoàn BP Chức danh Họ và Tên
1 Khoa CNTT 2 Chủ tịch Nguyễn Trung Hiếu
Phó Chủ tịch Phan Thanh Hy
Ủy viên Nguyễn Lệ Nhã Trang
2 Khoa QTKD 2 Chủ tịch Trần Quốc Hùng
Ủy viên Trần Thị Nhật Hà
Ủy viên Nguyễn Trung Thành
3 Khoa Cơ bản 2 Chủ tịch Lê Thanh Thúy
Ủy viên Nguyễn Xuân Hiệp
Ủy viên Nguyễn Thị Tri Lý
4 Khoa Viễn thông 2 Chủ tịch Nguyễn Văn Hiền
Ủy viên Phạm Quốc Hợp
Ủy viên Nguyễn Thị Thu Thủy
5 Khoa Kỹ thuật Điện tử 2 Chủ tịch Nguyễn Lan Anh
Ủy viên Hồ Nhựt Minh
Ủy viên Ngô Đình Phong
6 Phòng Kinh tế Tài chính Chủ tịch Lê Thị Hồng Xinh
7 Phòng ĐT&KHCN Chủ tịch Nguyễn Thị Phương Thảo
8 Trung tâm KT&ĐBCLGD Chủ tịch Nguyễn Thị Hiếu
9 Phòng Công tác Sinh viên Chủ tịch Nguyễn Thị Mỹ Hường
10 Phòng Giáo vụ Chủ tịch Đào Thị Khim
11 Phòng Tổ chức Hành chính Chủ tịch Võ Thị Diễm
Ủy viên Đỗ Khắc Khoan
Ủy viên Đoàn Đại Long Vũ
12 Trung tâm CSVC&DV Chủ tịch Lê Nguyên Vy
Ủy viên Trần Đăng Đoái
Ủy viên Đinh Tô Sơn