Công đoàn

CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. GIỚI THIỆU

– Công đoàn của Cơ sở Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tại TP. Hồ Chí Minh có tên gọi là Công đoàn Khối Quản lý Đào tạo Khu vực Phía Nam, có lịch sử xây dựng và phát triển từ hơn 30 năm, trước đây là Công đoàn Cơ sở Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông 2.

– Khi Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông được thành lập, Công đoàn Khối Quản lý Đào tạo Khu vực Phía Nam có quyết định được công nhận là Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Học viện kể từ năm 1998.

– Hiện nay Công đoàn Hiện Công đoàn khối Quản lý Đào tạo khu vực phía Nam có 12 Công đoàn bộ phận, 148 đoàn viên.

2. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN KHỐI QUẢN LÝ ĐÀO TẠO KHU VỰC PHÍA NAM

Công đoàn Khối Quản lý Đào tạo Khu vực phía Nam đã trải qua 7 nhiệm kỳ ( trong đó có 5 nhiệm kỳ 2,5 năm và 2 nhiệm kỳ 5 năm). Nhiệm kỳ thứ VII (2018-2023), Ban Chấp hành Công đoàn Khối Quản lý Đào tạo Khu vực phía Nam hiện có 6 cán bộ:

STT

Họ tên

Chức vụ Công đoàn

Trình độ

Email

1 Lê Quang Phú Chủ tịch Thạc sĩ phulq@ptithcm.edu.vn
2 Nguyễn Thanh Bình Phó Chủ tịch Tiến sĩ binhnt@ptitcm.edu.vn
3 Đỗ Văn Việt Em Ủy viên Thạc sĩ dvvem@ptithcm.edu.vn
4 Nguyễn Thị Hiếu Ủy viên Thạc sĩ nthieu@ptithcm.edu.vn
5 Lê Thị Hồng Xinh Ủy viên Đại học hongxinh@ptithcm.edu.vn
6 Lê Nguyên Vy Ủy viên Đại học nguyenvy@ptithcm.edu.vn

3. ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN KHỐI QUẢN LÝ ĐÀO TẠO KHU VỰC PHÍA NAM

STT Họ tên Chức vụ Trình độ Email
1 Đỗ Văn Việt Em Chủ nhiệm Thạc sĩ dvvem@ptithcm.edu.vn
2 Nguyễn Trọng Huân Ủy viên Thạc sĩ huannt@ptithcm.edu.vn
3 Đào Thị Khim Ủy viên Đại học khimdt@ptithcm.edu.vn

4. VĂN PHÒNG CÔNG ĐOÀN

 • Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch CĐ Khối QLĐTKV Phía Nam:       Phụ trách
 • Ngô Thị Yến, Công đoàn bộ phận phòng TCHC:                                Ủy viên

5. CÁC BAN CHỨC NĂNG

Ban Chính sách xã hội:

 • Lê Nguyên Vy, UV. BCHCĐ Khối QLĐTKV Phía Nam:                        Trưởng ban
 • Huỳnh Trọng Thưa, Công đoàn bộ phận Khoa CNTT 2:                    Ủy viên
 • Phạm Minh Quang, Công đoàn bộ phận Khoa VT 2:                        Ủy viên

Ban Nữ công:

 • Lưu Ngọc Điệp, Công đoàn bộ phận Khoa CNTT 2:                          Ủy viên
 • Nguyễn Thị Hiếu, Công đoàn bộ phận Trung tâm KT&ĐBCLGD:      Ủy viên
 • Nguyễn Thị Phương Thảo, Công đoàn bộ phận Phòng ĐT&KHCN: Ủy viên
 • Nguyễn Thị Hương Trà, Công đoàn bộ phận Phòng TCHC:             Ủy viên
 • Lê Nguyên Vy, UV. BCHCĐ Khối QLĐTKV Phía Nam:                      Ủy viên

Ban Thi đua tuyên truyền:

 • Nguyễn Thị Hiếu, UV. BCHCĐ Khối QLĐTKV Phía Nam:                 Trưởng ban
 • Phạm Xuân Minh, Công đoàn bộ phận Khoa KTĐT 2:                      Phó Trưởng ban
 • Võ Thị Diễm, Công đoàn bộ phận Phòng TCHC:                              Ủy viên
 • Nghiêm Xuân Cường, Công đoàn bộ phận Phòng CTSV:                Ủy viên
 • Hồ Nhựt Minh, Công đoàn bộ phận Khoa KTĐT 2:                           Ủy viên
 • Ngô Đình Phong, Công đoàn bộ phận Khoa KTĐT2:                        Ủy viên

Ban Tài chính:

 • Lê Thị Hồng Xinh, UV. BCHCĐ Khối QLĐTKV Phía Nam:                Trưởng ban
 • Phạm Thị Thanh Thảo, Công đoàn bộ phận Phòng KTTC:              Ủy viên
 • Đỗ Kiều Ngọc Mỹ, Công đoàn bộ phận Phòng KTTC:                      Ủy viên

6. CÁC CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN :

STT Công đoàn BP Chức danh Họ và Tên
1 Khoa CNTT 2 Chủ tịch Huỳnh Trọng Thưa
Ủy viên Lưu Ngọc Điệp
Ủy viên Huỳnh Thị Tuyết Trinh
2 Khoa QTKD 2 Chủ tịch Đỗ Như Lực
Ủy viên Nguyễn Hoàng Thanh
3 Khoa Cơ bản 2 Chủ tịch Lê Thanh Thúy
Ủy viên Nguyễn Thị Yến Linh
4 Khoa Viễn thông 2 Chủ tịch Phạm Minh Quang
Ủy viên Phạm Quốc Hợp
Ủy viên Nguyễn Thị Thu Thủy
5 Khoa Kỹ thuật Điện tử 2 Chủ tịch Nguyễn Lan Anh
Ủy viên Phạm Thị Đan Ngọc
Ủy viên Nguyễn Trọng Huân
6 Phòng Kinh tế Tài chính Chủ tịch Lê Thị Hồng Xinh
7 Phòng ĐT&KHCN Chủ tịch Nguyễn Thị Phương Thảo
8 Trung tâm KT&ĐBCLGD Chủ tịch Nguyễn Thị Hiếu
9 Phòng Công tác Sinh viên Chủ tịch Nguyễn Thị Mỹ Hường
10 Phòng Giáo vụ Chủ tịch Đào Thị Khim
11 Phòng Tổ chức Hành chính Chủ tịch Nguyễn Thị Hương Trà
Ủy viên Đỗ Khắc Khoan
12 Trung tâm CSVC&DV Chủ tịch Lê Nguyên Vy
Phó Chủ tịch Võ Văn Minh
Ủy viên Đinh Tô Sơn
Ủy viên Trần Đăng Đoái