ĐẢNG ỦY

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
TẠI TP. HỒ CHÍ MINH (NHIỆM KỲ 2020 – 2025) 

1. Ông Nguyễn Lương Nhật: Bí thư Đảng ủy HVCNBCVT tại TP. Hồ Chí Minh

2. Ông Tân Hạnh: Phó Bí thư Đảng ủy HVCNBCVT tại TP. Hồ Chí Minh

3. Ông Nguyễn Xuân Hải: Đảng ủy viên Đảng ủy HVCNBCVT tại TP. Hồ Chí Minh

4. Ông Lê Quang Phú: Đảng ủy viên Đảng ủy HVCNBCVT tại TP. Hồ Chí Minh

5. Ông Nguyễn Thanh Vân: Đảng ủy viên Đảng ủy HVCNBCVT tại TP. Hồ Chí Minh

6. Bà Phan Thị Bích Diễm: Đảng ủy viên Đảng ủy HVCNBCVT tại TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.37306600 – Fax: 028.37306600