Đảng Ủy

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

TẠI TP. HỒ CHÍ MINH (NHIỆM KỲ 2020 – 2025) 

Gồm:

1. Ông Nguyễn Lương Nhật, chức vụ : Bí thư Đảng ủy HVCNBCVT tại TP. Hồ Chí Minh

2. Ông Tân Hạnh, chức vụ : Phó Bí thư Đảng ủy HVCNBCVT tại TP. Hồ Chí Minh

3. Ông Nguyễn Xuân Hải, chức vụ : Đảng ủy viên Đảng ủy HVCNBCVT tại TP. Hồ Chí Minh

4. Ông Lê Quang Phú, chức vụ : Đảng ủy viên Đảng ủy HVCNBCVT tại TP. Hồ Chí Minh

5. Ông Nguyễn Thanh Vân, chức vụ : Đảng ủy viên Đảng ủy HVCNBCVT tại TP. Hồ Chí Minh

6. Bà Phan Thị Bích Diễm, chức vụ : Đảng ủy viên Đảng ủy HVCNBCVT tại TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.37306600 – Fax: 028.37306600