PHÒNG GIÁO VỤ

Lãnh đạo Phòng: 

ThS. Lưu Nguyễn Kỳ Thư, chức vụ : Trưởng phòng

Email: lnkthu@ptithcm.edu.vn
Điện thoại: 028.38966675 – Fax: 028.38966675

Chức năng:

– Tham mưu, giúp cho Phó Giám đốc Học viện Phụ trách Học viện Cơ sở về quản lý, điều hành công tác giáo vụ ;

– Tổ chức triển khai thực hiện công tác giáo vụ theo quy định.

Nhiệm vụ:

1. Công tác Giáo vụ tại Học viện Cơ sở

– Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, thời khoá biểu cho các hệ đào tạo được Học viện cơ sở giao; lập kế hoạch bố trí giảng đường cho các hệ đào tạo; phối hợp với các đơn vị sử dụng hợp lý hiệu quả quỹ giảng đường;

– Giám sát tiến độ giảng dạy; phối hợp với các đơn vị có liên quan duy trì nề nếp giảng dạy, học tập theo thời khoá biểu và lịch trình giảng dạy;

– Tổng hợp, đánh giá, phân loại kết quả học tập của sinh viên theo học kỳ, năm học, toàn khoá;

– Lập và tổ chức thực hiện kế hoạch thực tập tốt nghiệp cho sinh viên;

– Tổ chức xét lên lớp, ngừng học, thôi học và xét tốt nghiệp cho sinh viên; cung cấp bảng điểm, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho sinh viên đủ điều kiện; giải quyết các thủ tục bảo lưu kết quả học tập, chuyển lớp và tốt nghiệp cho sinh viên; tổ chức lễ khai giảng, phát bằng tốt nghiệp và tổng kết hàng năm;

– Quản lý hồ sơ sinh viên, công văn giấy tờ có liên quan đến công tác giáo vụ theo quy định;

– Phối hợp thực hiện các nghiệp vụ cho công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng theo kế hoạch tuyển sinh đã được phê duyệt;

– Xây dựng nguồn dữ liệu quản lý đào tạo về sinh viên và giáo vụ;

– Tổ chức triển khai các phương pháp giảng dạy cho giảng viên, học tập cho sinh viên nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo;

– Định kỳ tổng kết, đánh giá, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;

– Nghiên cứu, đề xuất và tham gia đóng góp, xây dựng, sửa đổi, bổ sung, các quy định, quy chế về công tác quản lý đào tạo và giáo vụ;

– Xây dựng các văn bản quản lý nội bộ cơ sở về công tác giáo vụ. Tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, tổng kết đánh giá, xử lý vi phạm văn bản quản lý đã được ban hành;

– Tham gia xây dựng kế hoạch phát triển, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giảng viên; kế hoạch trang bị cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và các kế hoạch có liên quan khác.

2. Thực hiện các nhiệm vụ có liên quan khác