Chương trình đào tạo Marketing

Chương trình đào tạo Marketing

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Mã ngành đào tạo: 7340115

Mã chương trình đào tạo: 7340115

Các chuyên ngành:

  • Internet Marketing
  • Phân tích dữ liệu Marketing số
  • Truyền thông Marketing

Chuẩn đầu ra ngành Marketing

Chương trình khung áp dụng cho các khóa từ 2015 đến 2019

Chương trình khung áp dụng cho các khóa từ 2020 trở đi