BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2021-2022

Công khai thông tin đào tạo năm học 2021-2022

Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Đào tạo và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện Công khai đối với cơ sở đào tạo của hệ thống đào tạo quốc dân, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông công khai các thông tin về cam kết chất lượng đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính theo quy định như sau:

I. Công khai cam kết chất lượng đào tạo và chất lượng đào tạo thực tế

  •  

1. Biểu mẫu 17

1.1. Bieu mau 17-Phu luc DH1.QTKD

1.2. Bieu mau 17-Phu luc DH2.KT

1.3. Bieu mau 17-Phu luc DH3.KT-ACCA

1.4. Bieu mau 17-Phu luc DH4.MAR

1.5. Bieu mau 17-Phu luc DH5.TMDT

1.6. Bieu mau 17-Phu luc DH6.FINTECH

1.7. Bieu mau 17-Phu luc DH7.DTVT

1.8. Bieu mau 17-Phu luc DH8.DDT

1.9. Bieu mau 17-Phu luc DH9.CNTT

1.10. Bieu mau 17-Phu luc DH10.ATTT

1.11. Bieu mau 17-Phu luc DH11.KHMT

1.12. Bieu mau 17-Phu luc DH12.IoT

1.13. Bieu mau 17-Phu luc DH13.DK&TDH

1.14. Bieu mau 17-Phu luc DH14.CNĐPT

1.15. Bieu mau 17-Phu luc DH15.TTĐPT

1.16. Bieu mau 17-Phu luc DH16.BC

1.17. Bieu mau 17-Phu luc DH17.CNTT-CLC

1.18. Bieu mau 17-Phu luc CH1.KTVT

1.19. Bieu mau 17-Phu luc CH2.KTDT

1.20. Bieu mau 17-Phu luc CH3.HTTT

1.21. Bieu mau 17-Phu luc CH4.KHMT

1.22. Bieu mau 17-Phu luc CH5.QTKD

1.23. Bieu mau 17-Phu luc TS1.KTVT

1.24. Bieu mau 17-Phu luc TS2.KTDT

1.25. Bieu mau 17-Phu luc TS3.HTTT

1.26. Bieu mau 17-Phu luc TS4.KTMT

1.27. Bieu mau 17-Phu luc TS5.QTKD

Thông tin chất lượng đào tạo thực tế:

2. Biểu mẫu 18

2.1. Bieu mau 18E

2.2. Bieu mau 18I

II. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo

Công khai thông tin cơ sở vật chất: Biểu mẫu 19

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu: Biểu mẫu 20

III. Công khai thu chi tài chính

Biểu mẫu 21