Quy chế đào tạo

HỌC VIỆN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tên văn bản Số văn bản Ngày ký Tên văn bản Số văn bản Ngày ký
Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ 550/QĐ-HV 21/4/2022 Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ 23/2021/TT-BGDĐT 30/8/2021
Quy định đào tạo chất lượng cao trình độ đại học chính quy 1450/QĐ-HV 31/12/2021 Quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học 23/2014/TT-BGDĐT 18/7/2014
Quy định đào tạo đại học theo tín chỉ 838/QĐ-HV 11/10/2021 Quy chế đào tạo trình độ đại học 08/2021/TT-BGDĐT 18/3/2021
Sửa đổi bổ sung Quy định đào tạo từ xa 823/QĐ-HV 446/QĐ-HV 01/6/2021 Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học 10/2017/TT-BGDĐT 28/4/2017
Quy định đào tạo từ xa trình độ đại học 823/QĐ-HV 04/10/2019 Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học 10/2017/TT-BGDĐT 28/4/2017
Sửa đổi bổ sung Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ 338/QĐ-HV 105/QĐ-HV 12/02/2019 Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ 15/2014/TT-BGDĐT 15/5/2014
Quy định đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ 474/QĐ-HV 19/6/2018
Sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế 43/2007/QĐ-BGDĐT 57/2012/TT-BGDĐT 27/12/2012
Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 43/2007/QĐ-BGDĐT 15/8/2007
Sửa đổi bổ sung Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ 338/QĐ-HV 355/QĐ-HV 04/5/2018 Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ 15/2014/TT-BGDĐT 15/5/2014
Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ 338/QĐ-HV 15/6/2015 Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ 15/2014/TT-BGDĐT 15/5/2014
Quy định đào tạo đại học cao đẳng theo hệ thống tín chỉ 897/QĐ-HV 11/12/2012 Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 43/2007/QĐ-BGDĐT 15/8/2007