Chương trình đào tạo Công nghệ thông tin

Chương trình đào tạo Công nghệ thông tin
– Chương trình đại học chính quy
– Chương trình đại học chính quy chất lượng cao
– Chương trình đại học chính quy định hướng ứng dụng (cấp bằng cử nhân)
– Chương trình đại học vừa làm vừa học
– Chương trình đại học từ xa


CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Mã ngành đào tạo: 7480201

Mã chương trình đào đào tạo: 7480201

Chuyên ngành:

 • Công nghệ phần mềm
 • Kỹ thuật máy tính
 • Hệ thống thông tin
 • Khoa học máy tính
 • Máy tính và truyền thông dữ liệu

Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin áp dụng cho các khóa từ 2019 trở đi

Chương trình khung ngành Công nghệ thông tin áp dụng cho các khóa từ 2014 đến 2018)

Chương trình khung ngành Công nghệ thông tin (áp dụng cho các khóa từ 2019 trở đi)CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHẤT LƯỢNG CAO

Mã ngành đào tạo: 7480201

Mã chương trình đào tạo: 7480201_CLC

Chuyên ngành:

 • Công nghệ phần mềm (Software Engineering)
 • Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence)
 • Hệ thống thông tin (Information Systems)

Chuẩn đầu ra Chương trình đại học chất lượng cao ngành Công nghệ thông tin (áp dụng cho cho các khóa từ 2021 trở về trước)

Chuẩn đầu ra Chương trình đại học chất lượng cao ngành Công nghệ thông tin (áp dụng cho cho các khóa từ 2022 trở đi)

Chương trình khung hoạt động ngoại khóa, bổ trợ học tập dành cho Chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học ngành Công nghệ thông tin (áp dụng cho các khóa từ 2020 trở đi)

Chương trình khung đại học chất lượng cao ngành Công nghệ thông tin (áp dụng cho các khóa từ 2021 trở về trước)

Chương trình khung đại học chất lượng cao ngành Công nghệ thông tin (áp dụng cho các khóa từ 2022 trở đi)CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (CẤP BẰNG CỬ NHÂN)

Mã ngành đào tạo: 7480201

Mã chương trình đào tạo: 7480201_UDU

Chuyên ngành:

 • Công nghệ phần mềm
 • Hệ thống thông tin

Chuẩn đầu ra Chương trình đại học cử nhân ngành Công nghệ thông tin (áp dụng cho cho các khóa từ 2023 trở đi)

Chương trình khung đại học cử nhân ngành Công nghệ thông tin (áp dụng cho các khóa từ 2023 trở đi)CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC

Mã ngành đào tạo: 7480201

Mã chương trình đào tạo: 7480201_VLVH

Chuyên ngành:

 • Công nghệ phần mềm
 • Kỹ thuật máy tính
 • Hệ thống thông tin
 • Khoa học máy tính
 • Máy tính và truyền thông dữ liệu

Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin

Chương trình khung áp dụng cho các khóa từ 2020 trở về trước

Chương trình khung áp dụng cho các khóa từ 2021 trở điCHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC TỪ XA

Mã ngành đào tạo: 7480201

Mã chương trình đào tạo: 7480201_TX

Chuyên ngành:

 • Công nghệ phần mềm
 • Hệ thống thông tin

Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin

Chương trình khung áp dụng cho các khóa từ 2020 trở đi