Chương trình đào tạo Quản trị kinh doanh

Chương trình đào tạo Quản trị kinh doanh
– Chương trình đại học chính quy
– Chương trình đại học vừa làm vừa học
– Chương trình đại học từ xa


CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Mã ngành đào tạo: 7340101

Mã chương trình đào tạo: 7340101

Chuyên ngành:

  • Quản trị doanh nghiệp
  • Quản trị Marketing
  • Thương mại điện tử
  • Quản trị Logistics

Chuẩn đầu ra ngành Quản trị kinh doanh

Chuẩn đầu ra chuyên ngành

Chương trình khung áp dụng cho các khóa từ 2015 đến 2019

Chương trình khung áp dụng cho các khóa từ 2020 trở điCHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC

Mã ngành đào tạo: 7340101

Mã chương trình đào tạo: 7340101_VLVH

Chuyên ngành:

  • Quản trị doanh nghiệp
  • Quản trị Marketing
  • Thương mại điện tử

Chuẩn đầu ra ngành Quản trị kinh doanh

Chuẩn đầu ra chuyên ngành

Chương trình khung áp dụng cho các khóa từ 2015 đến 2020

Chương trình khung áp dụng cho các khóa từ 2021 trở điCHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC TỪ XA

Mã ngành đào tạo: 7340101

Mã chương trình đào tạo: 7340101_TX

Chuyên ngành:

  • Quản trị doanh nghiệp

Chuẩn đầu ra ngành Quản trị kinh doanh

Chuẩn đầu ra chuyên ngành

Chương trình khung áp dụng cho khóa 2018

Chương trình khung áp dụng cho khóa 2019

Chương trình khung áp dụng cho các khóa từ 2020 trở đi