Chương trình đào tạo

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

STT Mã Ngành đào tạo Mã Chương trình đào tạo Chương trình đào tạo Hệ đào tạo
1 7329001 7329001 Công nghệ đa phương tiện Chính quy
2 7340101 7340101 Quản trị kinh doanh Chính quy
3 7340115 7340115 Marketing Chính quy
4 7340301 7340301 Kế toán Chính quy
5 7480201 7480201 Công nghệ thông tin Chính quy
6 7480201 7480201_CLC Công nghệ thông tin – Chương trình chất lượng cao Chính quy
7 7480201 7480201_UDU Công nghệ thông tin – Chương trình cử nhân Chính quy
8 7480202 7480202 An toàn thông tin Chính quy
9 7510301 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Chính quy
10 7520207 7520207 Kỹ thuật điện tử viễn thông Chính quy
11 7520208 7520208 Công nghệ Internet vạn vật Chính quy
12 7520216 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá Chính quy
13 7340101 7340101_VLVH Quản trị kinh doanh (VLVH) Vừa làm vừa học
14 7480201 7480201_VLVH Công nghệ thông tin (VLVH) Vừa làm vừa học
15 7520207 7520207_VLVH Kỹ thuật điện tử viễn thông (VLVH) Vừa làm vừa học
16 7340101 7340101_TX Quản trị kinh doanh (TX) Đào tạo từ xa
17 7480201 7480201_TX Công nghệ thông tin (TX) Đào tạo từ xa
18 7520207 7520207_TX Kỹ thuật điện tử viễn thông (TX) Đào tạo từ xa

TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

STT Mã Ngành đào tạo Mã Chương trình đào tạo Chương trình đào tạo Hệ đào tạo
1 8480104 8480104 Hệ thống thông tin Chính quy
2 8520208 8520208 Kỹ thuật viễn thông Chính quy